Екологичните НПО-та стартират нов спасителен план за оздравяване на нашите океани и морета до 2030 година

Днес 102 екологични организации от Европа, ръководени от Seas At Risk, BirdLife Europe, ClientEarth, Oceana, Surfrider Foundation Europe and WWF стартират инициатива под надслов “Синия манифест / Blue Manifesto”. Спасителният план обхваща конкретни действия, които трябва да бъдат извършени в определените срокове, с цел да се промени съществуващата тенденцията на все по-замърсени и умиращи океани и крайбрежия.

За да имаме успех ни е необходима промяна и на брега и в морето: Неправителствените организации (НПО) апелираме за:

  • Най-малко 30% от океаните и моретата да бъдат обявени в по-голямата си част или изцяло със статут на защитени зони до 2030 г.
  • Да се премине към риболов с незначително негативно въздействие върху околната среда
  • Да не се замърсява океана
  • Да се планират действия, които ще подпомогнат възстановяването на особено важните морски екосистеми

Това, върху което се акцентира в неотдавна публикуваните доклади на Междуправителствения панел на ООН за промените в климата и на Междуправителствената научно-политическа платформа на ООН за биоразнообразието и екосистемните услуги е, че ситуацията в морските екосистеми в света е изключително тревожна. Необходимо е предприемането на незабавни, спешни мерки и Европа може да има водеща роля в справянето с това предизвикателство. Вземайки под внимание тази препоръка от 2020 г. Синя манифест (Blue Manifesto) ще насочи Европа в правилната посока по отношение на опазването и възстановяването на океаните и моретата, които стават все по-застрашени и от които зависи живота на Земята. Чрез Европейски зелен пакт Европейската комисия поема ангажимент да прилага реални стратегии за климата и биоразнообразието, които на практика ще пренасочат инвестициите в едно устойчиво бъдеще, което може да отговори на климатичните промени и ще бъде ориентирано към екологичните аспекти на нашия живот. В този момент неправителствените организации се обръщат към Европейската комисия с апел да гарантира, че океаните и моретата са неразделна част от тези стратегии и поема ангажимент да следва насоките, които са предложени в Синия манифест (Blue Manifesto).

„Световният океан покрива 70% от повърхността на Земята, смекчава изменението на климата и осигурява кислород – това е системата, която подпомага съществуването на нашата планета. За да изпълнява тази своя съществена функция океанът трябва да бъде в добро състояние и изпълнен с живот. Ние настояваме политическите лидери на ЕС да поставят океаните и моретата на върха на политическия дневен ред и да направят реалност съществуването на здрави морски екосистеми.Съвместният син манифест, който започва днес, е синия отговор на Европейския зелен пакт.“ каза изпълнителния директор на Seas At Risk, Моника Вербеек.

„Спасявайки океаните означава, че спасяваме както морските видове, така и техните местообитания. Става въпрос за активното възстановяване на морското дъно и спирането на в момента съществуващите деструктивни риболовни практики. Неразбираемо е как на риболовните кораби все още им е разрешено да имат като приулов делфини, морски птици и морски костенурки. Имаме нужда от драстична промяна, в случай че искаме да спасим нашите океани в следващите 10 години. Природата в морето е в криза, защото до този момент няма поет ангажимент да се промени статуквото, но ние вече не можем да си позволим това“, каза Бруна Кампос, младши сътрудник за морска политика в BirdLife Europe & Central Asia.

“За да имаме здрави океани до 2030 г. е необходимо да се приеме и да се прилага един закон за устойчиво рибарство с амбициозни екологични цели. Също така трябва да наблегнем на повишаване на културата на спазване на правилата с помоща на прозрачни, достоверни и отчетни решения в рамките на ЕС“ каза Фламина Тацони, правен експерт по рибарство на ЕС към ClientEarth.

„ЕС разполага с повече морска територия отколкото сухоземна и като водеща икономическа сила трябва да бъде водещ пример. Моретата на ЕС са много тежко експлоатирани и е необходимо да бъдат възстановени възможно най-бързо до предишното състояние на изобилие. ЕС трябва незабавно да предприеме действия, които ще гарантират, че риболовните дейности са устойчиви. Всичко сега е в ръцете на тези, които приемат решенията в ЕС. Изпълнени с живот океани означава по-здрави екосистеми в целия свят“, каза Паскал Мьорле, изпълнителен директор на Oceana Europe.

„Човешките дейности и на сушата и в морето имат сериозно негативно въздействие върху океана. Те се отразяват на всички води чрез видими и невидими замърсители като пластмаси, зарази, химикали, а също и нефтени разливи и шум. Те имат отражение върху издържливостта на океана и върху здравето и благосъстоянието на милиони граждани. ЕС трябва да даде своя принос като приеме и приложи конкретни мерки за постигане на чисти, здрави и незамърсени океани и морета“, отбеляза Антидия Циторес, говорител на Surfrider Foundation Europe.

„Трябва да бъдат предприети спешни действия, за да се гарантира устойчивостта на нашия океан в лицето на промените в климата, като е необходимо да започнем с възстановяване на морското биоразнообразие. Изграждането на мрежа от морски защитени зони, покриващи поне 30% от общата площ на океан, с дългосрочни бюджети и планове за управление, заедно с добре планирано и устойчиво управление на оставащите 70% от океана ще подпомогне бъдещото добро развитие на морските екосистеми. ЕС е необходимо да осигури ефективно прилагане на политиката, за да може да се постигне целта.“, заяви Саманта Бургес, ръководител на морсйката политика в централата за европейска политика на WWF.

“Важно е да си поставим много по-амбициозни цели не само за опазването на морските екосистеми, но и по отношение на възстановяването на биоразнообразието в океаните и моретата и да разширим осезаемо морските защитени зони. Предизвикателствата за постигане на устойчиво рибарство са много, като от първостепенно значение е да се изкоренят ННН-риболовните практики и да се положат всички необходими усилия, така че да се насърчава риболов със селективни риболовни уреди, които имат незначително негативно отражение върху околната среда. Време е тези, които взимат политическите решения да бъдат още по-отговорни, когато общата ни цел е да спасим нашите океани и морета.“, подчерта Васко Райчинов, координатор по европейските политики в СНЦ „Приятели на Черно море“.

Водещите екологични, неправителствени организации канят граждани, институции и всички заинтересовани в бранша да участват в свободните дейности, които са организирани по време на „Седмицата на океана“, в периода от 3-и до 9-и февруари 2020 г. и да обменят опит и решения по отношение на предизвикателствата, които среща живота в нашия океан и в крайбрежните общности.  

 

Контакт

Louisa Gray, lgray [at] seas-at-risk.org

Списък на организациите, които са подписали Синия манифест

A Rocha (International Marine and Coastal Conservation Programme); Animal latitude; APECE - Portuguese Association for the Study and Conservation of Elasmobranchs; Archipelagos Institute of Marine Conservation; ASOC - Antarctic and Southern Ocean Coalition; Asociacion plataforma"El Chorlitejo"; BIOM association; BirdLfie Sverige; BirdLife Cyprus; Birdlife Europe and Central Asia; BirdLife Malta; BirdLife Suomi; Birdwatch Ireland; Bloom; Brot für die Welt; BUND - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland; By the Ocean We Unite; Climate Action Network Europe; CCB - Coalition Clean Baltic; CFFA-CAPE; ClientEarth; Compassion in World Farming; Cork Env Forum; Cork nature network;  Deep Sea Conservation Coalition; Deep wave; DEPANA; DN - Danmarks Naturfredningsforening; DSM - Deutsche Stiftung Meeresschutz; ; DUH - Deutsche Umwelthilfe; Ecologistas En Accion; Ecos; EEB - European Environmental Bureau; ENT Foundation; Environmental Justice Foundation; FANC - Finnish Association for Nature Conservation; France Nature Environnement; Friends of the Black Sea; Friends of the Earth Europe; Fundajia Aquarium; Geota; Good fish foundation; Greenpeace; HOS - Hellenic Ornithological Society; IFAW - International Fund for Animal Welfare Europe; INCA - Iceland Nature Conservation Association; International Programme on the State of the Ocean; Irish Sea Sanctuary; Irish Wildlife Trust; Legambiante; Living Sea; LOB - Latvian Ornithological Society; LOD - Lithuanian Ornithological Society; LPN - Liga para a Protecção da Natureza; LPO - Ligue pour la Protection des Oiseaux; MARE Foundation; Mare Nostrum; Marevivo; MCS - Marine Conservation Society; MedReact; MedSOS; MEER; MIO-ECSDE -  Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development; Mundus Maris; NABU - Nature and Biodiversity Conservation Union; Natuurpunt; New Economics Foundation; Ocean and Climate Platform; Oceana; OceanCare; Oceanografica; OMA - Observatório do Mar dos Açores; Otop - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków; Our Fish; PongPesca; Poseidonia green project; Project Aware; Prowildlife; Quercus; ReefCheck; Rethink Plastic Alliance; Retorna; RSPB - Royal Society for the Protection of Birds; SAR - Seas At Risk; Sciaena; SDN - Stichting de Nordzee; Sea First; SEO - Sociedad Española de Ornitología; Slow Food Germany; SMILO - Small Islands Organisation; SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves; SSNC - Swedish Society for Nature Conservation; Sunce; Surfrider Foundation Europe; SWAN - Sustainable Water Network; T&E - Transport and Environment; TNC - The Nature Conservancy; Tour des deux Amériques solidaire en voilier; Under the pole; WDC - Whale and Dolphin Conservation; WWF; Zero Waste Europe.

(2)

Синият манифест може да намерите тук: https://seas-at-risk.org/24-publications/1020-blue-manifesto-the-roadmap-to-a-healthy-ocean-in-2030.html 

(3) Специалният доклад за океана и криосферата в условията на климатичните промени, публикуван от Междуправителствения панел на ООН за изменението на климата, прави анализ на увеличаващото се отражение от изменението на климата върху световния океан и зловещите последици от това: https://www.ipcc.ch/2019/09/23/b-roll-ipcc-srocc/

Глобалният доклад за оценка на биоразнообразието и екосистемните услуги, публикуван от Междуправителствената научно-политическа платформа на ОН за биоразнообразието и екосистемните услуги показва, че застрашително се увеличава загубата на биоразнообразието в световен мащаб, като набляга на застрашителния упадък на природата и засилващото се изчезване на видовете. https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment 

(4)

Световният океан обхваща 70% от повърхността на земята и се явява жизненоважен абсорбатор на въглерод, смекчава климатичните изменения, регулира времето и произвежда кислород.

 (5)

Европейският зелен пакт е визията на ЕК да направи европа устойчива на климатичните изменения до 2050 г. Тя очертава действия, които ще насърчат ефективното използване на ресурсите като се премине към чиста и затворена икономика, като се спре изменението на климата, като се запази биоразнообразието и се изкорени замърсяването. Посочени са необходимите инвестиции и финансовите инструменти, които са на разположение, като в същото време се разяснява как да се гарантира честен и обхватен преход.

(6)

От 3-и до 9-и февруари 2020 г. група от екологични организации стартират „Седмицата на океана“. Перез тази седмица ще бъдат организирани серия от ивенти, по време на които ще се дебатират, ще се обменя опит и решения по отншение на предизвикателствата, които нашия океан среща. Програмата за седмицата на океана може да бъде намерена на следния линк: www.oceanweek.eu

--

Seas At Risk е организация-майка на различни екологични организации от цяла Европа, които насърчават амбициозните политики на Европейско и международно ниво за опазване и възстановяване на морската околна среда.

BirdLife Europe and Central Asia е партньорство на 48 национални организации за опазване и лидер в опазването на птиците. Нашият уникален местен към глобален подход ни дава възможност да осигурим високо въздействие и дългосрочно опазване в полза на природата и хората. BirdLife Europe and Central Asia е един от шестте регионални секретариата, които съставят BirdLife International. Със седалище в Брюксел тя подкрепя партньорството между ЕС и Централна Азия и се намира в 47 държави, включително всички държави членки на ЕС. С повече от 4100 служители в Европа, два милиона членове и десетки хиляди квалифицирани доброволци, BirdLife, заедно с националните си партньори, притежава или управлява над 6000 природни обекта на обща площ от 320 000 хектара.

Client Earth е благотворителна организация, която използва силата на закона, за да защити хората и планетата. Ние сме международни адвокати, които намират практически решения за най-големите екологични предизвикателства в света. Ние се борим с изменението на климата, защитаваме океаните и дивата природа, правим управлението на горите по-устойчиво, насърчаваме зелената енергия, правим бизнеса по-отговорен и настояваме за прозрачност на правителството. Смятаме, че законът е инструмент за положителна промяна. От офисите ни в Лондон, Брюксел, Варшава, Берлин, Мадрид и Пекин, ние работим по отношение на изпълнението на законодателните рамки във всеки един етап от техния цикъл, от най-ранните етапи до пълното им прилагането. И когато тези закони не се спазват и биват нарушавани, ние се обръщаме към съда, за да ги наложи. www.clientearth.org

Oceana е най-голямата международна организация, посветена единствено на опазване на океаните. Oceana работи в посока възстановяване изобилието и биоразнообразието на океана, като използва успешните, научно-базирани политики в страни, които контролират една трета от дивия улов в световен мащаб. С над 200 успешни инициативи, които спират прекомерния риболов, унищожаването на местообитанията, замърсяването и убиването на застрашени видове като костенурки и акули, кампаниите на Oceana дават резултати. Възстановен океан означава, че един милиард души могат да се насладят на здравословна храна с морски дарове, всеки ден, завинаги. Заедно можем да спасим океаните и да помагаме на света да изхранва света. www.eu.oceana.org

Surfrider Foundation Europe е организация с нестопанска цел, чиято цел е да опазва океана, бреговата линия, всички водни среди и техните ползватели. Surfrider Europe е създадена през 1990 г. от група сърфисти, които искат да запазят своята детска площадка. Дълбоко-залегналите дейности за опазване на океана и бреговете са в основата на организацията. В момента тя има над 13 000 членове и е активна в 12 страни чрез своите 46 доброволчески клонове. В продължение на 30 години Фондация "Surfrider" Europe разработи програми в три области: морски отпадъци, качество на водата и обществено здраве, управление на крайбрежните райони и изменение на климата. Посетете нашия уебсайт: www.surfrider.eu 

WWF е независима организация за опазване на околната среда, с над 30 милиона последователи и глобална мрежа, която е активна в близо 100 държави. Мисията на WWF е да спре деградацията на естествената среда на Земята и да изгради бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата, като съчетае биологичното разнообразие в света, като гарантира, че използването на възобновяеми природни ресурси е устойчиво и намаляване на замърсяването и разточителното потребление. Службата на WWF за европейска политика допринася за постигането на глобалната мисия на WWF, като ръководи мрежата WWF за оформяне на политиките на ЕС, които оказват въздействие върху европейската и глобалната среда.

Share This

Subscribe to our newsletter

* indicates required